Sigla DespreIsus.ro

Ce a făcut Isus pentru noi?

Data articolului: 10/4/2009 11:14:32 PM

În acest articol vom trata ce a făcut Isus pentru noi şi ce a îndeplinit El prin ceea ce a făcut.

 William Anderson  Isus

În articolul De ce avem nevoie de Isus? găsiţi motivul pentru care Isus este singura cale către Dumnezeu. În acestarticol vom trata ce a făcut Isus pentru noi şi ce a îndeplinit El prin ceea ce a făcut. Dacă nu sunteţi sigur de existenţa lui Dumnezeu şi a Bibliei, citiţi articolele din categoria „De ce să crezi” de pe prima pagină. Acolo veţi găsi numeroase motive pentru care este înţelept şi logic să crezi în Dumnezeu şi în Biblie.Iată o listă a principalelor lucruri pe care le-a făcut Isus pentru noi:

Ce a făcut Isus pentru noi:

 • A creat Universul
 • A devenit om
 • A trăit o viaţă fără păcat
 • A mers la cruce
 • A înviat dintre morţi
 • S-a înălţat la Tatăl

Să le luăm pe fiecare în parte.

Isus a creat Universul

Ştiaţi că Isus a creat Universul? Într-adevăr, l-a creat, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.

Dumnezeu singur a creat universul şi tot ce se află în el; toate galaxiile, toate stelele, pământul, soarele şi luna. A creat totul din nimic, după planul şi voia Lui. A vorbit prin Fiul Său, prin puterea Duhului Sfânt, şi tot ce există a luat fiinţă şi a fost bun.

Ioan 1:1- 4
1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. 4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.

1 Corinteni 8:6
totuşi pentru noi există un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi pentru Care suntem şi noi, şi un singur Domn, Isus Cristos, prin Care sunt toate şi prin Care suntem şi noi.

Coloseni 1:15-17
15 El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut8 peste întreaga creaţie, 16 pentru că prin El au fost create toate lucrurile, în cer şi pe pământ, cele vizibile şi cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorităţi. Toate au fost create prin El şi pentru El. 17 El este înainte de toate lucrurile şi în El se ţin toate împreună.

Isus a devenit om

Nu este uimitor că Cel care a creat universul nostru este Cel care a venit să se ocupe de problema noastră cu Dumnezeu?

Isus, Fiul lui Dumnezeu, care a fost cu Tatăl toată veşnicia şi a fost instrumentul prin care Tatăl a pronunţat crearea lumii, S-a smerit şi a devenit fiinţă umană. S-a născut dintr-o fecioară prin puterea Duhului Sfânt şi a crescut devenind un om plin de har şi adevăr. Era cu totul Dumnezeu şi cu totul om. Deşi era Dumnezeu, Biblia ne spune că El şi-a pus deoparte natura divină şi a depins de Tatăl, pentru ca Duhul Sfânt să ne dea un exemplu de cum ar trebui să trăim.

Ioan 1:14

Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.

Filipeni 2:5-7

5 Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Cristos Isus: 6 El, măcar că avea natura1 lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat, 7 ci S-a dezbrăcat de Sine, luând natura unui rob şi devenind asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om;

1 Ioan 5:20

Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere ca să-L cunoaştem pe Cel Adevărat. Şi noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul Său, Isus Cristos. El este adevăratul Dumnezeu şi viaţa veşnică.

Isus a trăit o viaţă fără păcat

Nu cunoaştem prea multe despre viaţa lui Isus ca şi copil. Luca scrie că în copilărie, Isus a crescut şi a căpătat putere; a fost plin de înţelepciune iar harul lui Dumnezeu era peste El. Apoi, când avea doisprezece ani, Luca a scris că Isus creştea în înţelepciune şi în statură şi era tot mai plăcut de Dumnezeu şi oameni. A scris asta după ce a povestit cum Isus a rămas în urmă la Ierusalim după ce familia Lui îşi începuse călătoria către casă. Chiar şi la această vârstă, ştia cine era adevăratul Lui Tată şi i-a spus acest lucru mamei Lui când aceasta s-a plâns că tatăl Lui (Iosif) şi ea se îngrijoraseră cu privire la El. „De ce M-aţi căutat?” a întrebat El. „Nu ştiaţi că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?”

Isus era carne şi oase la fel ca tine şi ca mine şi a fost ispitit în toate felurile, la fel ca şi noi, dar nu a avut păcat. Nu a minţit nici măcar o dată, pentru că harul Domnului era cu El. El a fost mielul desăvârşit al Lui Dumnezeu care a venit să ia păcatele lumii.

Luca 2:40
Copilul creştea, se întărea şi era umplut cu înţelepciune, iar harul lui Dumnezeu era peste El.

Luca 2:52
Isus creştea în înţelepciune, în statură şi Îi era tot mai plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor.

Evrei 4:15
Căci n-avem un Mare Preot Care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci Unul Care a fost ispitit în toate felurile, ca şi noi, dar fără să păcătuiască.

2 Corinteni 5:21
El, pentru noi, L-a făcut păcat pe Cel Ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca, în El, să devenim dreptatea lui Dumnezeu.

Ioan 1:29
În ziua următoare, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care îndepărtează păcatul lumii!

1 Petru 1:18-19
18 pentru că ştiţi că nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – aţi fost răscumpăraţi din felul vostru de viaţă fără rost, moştenit de la strămoşii voştri,19 ci cu sângele preţios al lui Cristos, ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată.

1 Petru 2:21-22
21 Şi la aceasta aţi fost chemaţi, deoarece şi Cristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu, astfel ca voi să călcaţi pe urmele Lui. 22 „El nu a săvârşit nici un păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune.“

Isus a mers la cruce

Atunci când cei care Îl Isus pe crucevoiau pe Isus mort credeau că Îi fac lui Dumnezeu o favoare, de fapt împlineau profeţiile spusecu mult timp în urmă. Din trecutul etern Tatăl plănuise să Îl ofere pe singurul Său Fiu să fim restauraţi în relaţia cu El.

Când a venit timpul ca Isus să împlinească voia Tatălui, El a mers ascultător la cruce unde a fost răstignit şi a îndurat o moarte fizică îngrozitoare. Dar ceva încă şi mai groaznic s-a petrecut în acelaşi timp. Pentru prima dată în toată veşnicia El a fost despărţit de Tatăl în momentul în care Tatăl a pus toate păcatele lumii asupra Lui iar apoi Şi-a vărsat mânia, timp în care Isus a primit pedeapsa cuvenită pentru fiecare păcat.

După ce a murit, pentru asigurarea împlinirii acestui lucru, o suliţă a fost străpunsă în coasta Lui iar din inima Lui au curs apă şi sânge. Familia şi apropiaţii Lui L-au dat jos şi L-au aşezat într-un mormânt din apropiere.

Isaia 53:4-5
4 Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit. 5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.

Marcu 15:12-15
12 Pilat i-a întrebat iarăşi: Şi atunci ce (doriţi) să fac cu (Cel pe Care-L numiţi) Împăratul iudeilor? 13 Ei au strigat din nou: Răstigneşte-L! 14 Pilat i-a întrebat: Dar ce rău a făcut? Însă ei strigau şi mai tare: Răstigneşte-L! 15 Şi astfel, Pilat, vrând să facă pe placul mulţimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L biciuiască, L-a dat să fie răstignit.

Marcu 15:24-27
24 După ce L-au răstignit, şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi pentru ele, ca să ştie cine ce să ia. 25 Era ceasul al treilea când L-au răstignit. 26 Au pus o inscripţie cu următoarea acuzaţie împotriva Lui: „Împăratul iudeilor“. 27 Au răstignit cu El şi doi tâlhari, unul la dreapta şi unul la stânga Lui.

Matei 27:45-46
45 De la ceasul al şaselea şi până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara.46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lema sabactani?“, care înseamnă „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?“

Ioan 19:33-37
33 Însă, când au venit la Isus, au văzut că deja murise şi nu I-au mai zdrobit picioarele,34 ci unul dintre soldaţi I-a străpuns coasta cu suliţa; şi imediat a ieşit sânge şi apă. 35 Cel ce a văzut lucrul acesta a depus mărturie şi mărturia lui este adevărată. Şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi. 36 Căci aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura carezice: „Nici unul din oasele Lui nu va fi rupt.“ 37 Şi în altă parte, Scriptura mai zice: „Vor privi la Cel pe Care L-au străpuns.“

Ioan 19:40-42
40 Au luat trupul lui Isus şi L-au înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, aşa cum este obiceiul de înmormântare la iudei.41 În locul unde fusese răstignit era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. 42 Pentru că era Ziua Pregătirii Iudeilor şi pentru că mormântul era aproape, L-au pus pe Isus acolo.

Filipeni 2:8
... S-a smerit şi a devenit ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce.

Isus a înviat din morţiMormant

După cum Isus le spusese înainte ucenicilor Lui şi după cum multe versete din Biblie profeţiseră, El a înviat din morţi a treia zi. La început L-au văzut femeile care Îi erau apropiate, apoi mai târziu L-au văzut şi ucenicii Lui. O dată, a apărut chiar în faţa a cinci sute de oameni. Timp de patruzeci de zile S-a arătat multor oameni şi a învăţat multe lucruri. În special i-a pregătit pe ucenicii Lui să meargă în lume şi să facă alţi ucenici care să Îl urmeze şi să Îl asculte.

Învierea Lui a dovedit că era într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, că fusese fără păcat şi cel mai important, că mânia lui Dumnezeu fusese satisfăcută pentru toate păcatele. De asemenea, învierea Lui ne oferă speranţa că şi noi vom experimenta învierea la noua viaţă alături de Dumnezeu.

Marcu 16:4-6
4 Însă când s-au uitat, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese rostogolită. 5 Intrând în mormânt, au văzut un tânăr îmbrăcat într-o robă albă, şezând în partea dreaptă, şi s-au speriat. 6 Însă el le-a zis: „Nu vă speriaţi! Voi Îl căutaţi pe Isus din Nazaret, Cel Care a fost răstignit! A fost înviat; nu este aici! Iată locul unde-L puseseră! 7 Dar duceţi-vă şi spuneţi-le ucenicilor Lui şi lui Petru că El merge înaintea voastră în Galileea! Acolo Îl veţi vedea, aşa cum v-a spus!“

Luca 24:1-8
1 Dar în prima zi a săptămânii, foarte de dimineaţă, ele au venit la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. 2 Au găsit rostogolită piatra de la intrarea mormântului, 3 iar când au intrat, n-au găsit trupul Domnului Isus. 4 În timp ce erau înmărmurite din cauza acestui lucru, iată că doi bărbaţi în haine strălucitoare au stat lângă ele. 5 Îngrozite, ele şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „De ce-L căutaţi pe Cel Viu între cei morţi? 6 Nu este aici, ci a fost înviat! Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, 7 când zicea că Fiul Omului trebuie să fie trădat în mâinile păcătoşilor şi să fie răstignit, iar a treia zi să învie.“ 8 Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele Lui.

Luca 24:36-46
36 În timp ce spuneau ei aceste lucruri, El Însuşi a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!“ 37 Îngroziţi şi înspăimântaţi, ei credeau că văd un duh. 38 El le-a zis: „De ce sunteţi tulburaţi şi de ce vi se ridică astfel de îndoieli în inimile voastre? 39 Uitaţi-vă la mâinile şi la picioarele Mele: Eu Însumi sunt! Atingeţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are carne şi oase, aşa cum vedeţi că am Eu!“ 40 Şi spunând aceasta, le-a arătat mâinile şi picioarele Lui. 41 Dar pentru că ei, de bucurie, tot nu credeau şi se mirau, le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?“ 42 I-au dat o bucată de peşte fript (şi un fagure de miere), 43 iar El le-a luat şi le-a mâncat în faţa lor. 44 Apoi le-a zis: „Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi, şi anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi.“ 45 Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile, 46 şi le-a zis: „Aşa este scris, şi anume Cristosul trebuia să sufere şi să învie dintre cei morţi a treia zi.

1 Corinteni 15:20-23
20 Dar Cristos a fost înviat din morţi, El fiind primul rod dintre cei care au adormit.21 Întrucât moartea a venit printr-un om, învierea morţilor a venit tot printr-un Om. 22 Aşa cum în Adam toţi mor, la fel, în Cristos, toţi vor fi înviaţi, 23 însă fiecare la rândul lui; primul rod este Cristos, apoi, la venirea Lui, cei ai lui Cristos.

Romani 1:2-4
2 pe care Dumnezeu o promisese mai dinainte prin profeţii Săi în Sfintele Scripturi3 şi care se referă la Fiul Său – născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, 4 iar în ce priveşte Duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea dintre cei morţi – adică la Isus Cristos, Domnul nostru,

1 Petru 1:3
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care, după marea Lui îndurare, ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Isus Cristos din morţi,

Isus S-a înălţat la Tatăl

La momentul plecării Sale, Isus i-a dus pe ucenicii Lui în apropiere de Betania şi i-a binecuvântat. După ce le-a vorbit, S-a înălţat la cer la dreapta Tatălui, unde domneşte şi mijloceşte pentru biserică. Acolo, Tatăl I L-a dat pe Duhul Sfânt pe care, în ziua Cinzecimii, Isus L-a vărsat asupra tuturor ucenicilor, pentru a împlini voia Lui şi a-I mări împărăţia.

Marcu 16:19-20
19 După ce le-a vorbit, Domnul Isus a fost luat în cer şi S-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu.20 Ei s-au dus şi au vestit pretutindeni, iar Domnul lucra împreună cu ei şi confirma Cuvântul prin semnele care-l însoţeau.)

Luca 24:50-53
50 Apoi i-a condus afară, până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat,51 iar în timp ce-i binecuvânta s-a depărtat de ei şi a fost luat în cer. 52 Ei I s-au închinat şi apoi s-au întors la Ierusalim cu mare bucurie. 53 Şi tot timpul erau în Templu, lăudându-L şi binecuvântându-L pe Dumnezeu.

Faptele apostolilor 1:9-11
9 După ce a spus aceste lucruri, Isus a fost înălţat şi, în timp ce ei se uitau, un nor L-a luat dinaintea ochilor lor. 10 Şi cum priveau ei spre cer, în timp ce El pleca, iată că li s-au înfăţişat doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe, 11 care le-au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer.“

Faptele apostolilor 2:33
Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi.

Efeseni 4:8-10
8 De aceea Scriptura spune: „Când S-a suit în înălţime, a luat în sclavie captivitatea şi a dat daruri oamenilor.“ 9 Când se spune „S-a suit“, înseamnă că, înainte, El coborâse în părţile mai de jos ale pământului. 10 El, Cel Care a coborât, este Acelaşi cu Cel Care S-a suit mai sus de ceruri, ca să umple toate lucrurile.

Am văzut din Biblie tot ce a făcut Isus pentru noi. Dar ce a realizat El pentru noi?

Ce a realizat Isus pentru noi

Prin viaţa Lui perfectă, fără păcat şi moartea Lui sacrificatoare pe cruce, Isus a realizat multe lucruri pentru noi. Vom privi câteva versete din Biblie pentru a vedea principalele lucruri, iar la sfârşit, veţi găsi un sumar al acestora.

Isaia 53:4-5
4 Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit. 5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.

Faptele apostolilor 4:10-12
10 să vă fie cunoscut vouă tuturor şi întregului popor Israel că acest om stă sănătos înaintea voastră în Numele lui Isus Cristos din Nazaret, pe Care voi L-aţi răstignit, dar pe Care Dumnezeu L-a înviat dintre cei morţi! 11 El este: „piatra respinsă de către voi6, zidarii, care a devenit piatra din capul unghiului.“ 12 În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi!

Romani 3:24-26
24 Ei sunt îndreptăţiţi fără plată, prin harul Lui, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus,25 pe Care Dumnezeu L-a rânduit să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca dovadă a dreptăţii Sale, căci trecuse cu vederea păcatele săvârşite în trecut, 26 în vremea îngăduinţei lui Dumnezeu, pentru ca, în vremea de acum, să-Şi dovedească dreptatea, în aşa fel încât El să fie drept şi să-l îndreptăţească totodată pe cel ce are credinţă în Isus.

Romani 4:25
Care a fost dat pentru păcatele noastre şi Care a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră.

Romani 5:9
Deci, cu atât mai mult acum, când am fost îndreptăţiţi prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.

Romani 5:21
pentru ca, aşa cum păcatul a domnit prin moarte, tot astfel să domnească şi harul lui Dumnezeu prin dreptate, ducând la viaţa veşnică prin Isus Cristos, Domnul nostru.

1 Corinteni 1:30
Iar voi, datorită Lui, sunteţi în Cristos Isus, Care a devenit pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfinţire şi răscumpărare,

2 Corinteni 5:21
El, pentru noi, L-a făcut păcat3 pe Cel Ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca, în El, să devenim dreptatea lui Dumnezeu.

Galateni 4:4-5
4 Dar, la împlinirea vremii, Dumnezeu Şi-a trimis Fiul, născut din femeie, născut sub Lege,5 ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub Lege, pentru ca noi să primim înfierea.

Efeseni 1:7-8
7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său,8 pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea..

Coloseni 1:19-22
19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea Sa să locuiască în El. 20 Prin El, Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu Sine, fie cele de pe pământ, fie cele din cer, făcând pace prin sângele crucii Lui. 21 Odată, voi eraţi străini şi duşmani în gândurile voastre, aşa cum arătau faptele9 voastre rele, 22 însă acum El v-a împăcat în trupul de carne al lui Cristos, prin moarte, pentru a vă înfăţişa sfinţi, curaţi şi fără păcat înaintea Lui,

Coloseni 2:13-15
13 Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v-a4 adus la viaţă împreună cu Cristos, când ne-a iertat toate greşelile.14 El a şters însemnarea cu tot cu regulile ei, care era împotriva noastră şi ni se opunea, a luat-o şi a pironit-o pe cruce. 15 A dezbrăcat de putere stăpânirile şi autorităţile şi le-a făcut de ruşine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce.

Evrei 9:12-15
12 nu cu sânge de capre şi de viţei, ci cu propriul Lui sânge, a intrat o dată pentru totdeauna în Locul Preasfânt, obţinând astfel o răscumpărare veşnică.13 Dacă sângele caprelor şi al boilor şi stropirea cu cenuşa unei juninci îi sfinţeşte pe cei pângăriţi (având în vedere curăţirea trupului), 14 cu cât mai mult sângele lui Cristos – Care, prin Duhul veşnic, S-a dat pe Sine, fără pată, lui Dumnezeu – va curăţi conştiinţa noastră de faptele moarte, pentru a ne închina Dumnezeului celui Viu! 15 De aceea, El este mijlocitorul unui nou legământ, pentru ca aceia care sunt chemaţi să poată primi moştenirea veşnică promisă, întrucât a avut loc o moarte care-i răscumpără din neascultările comise sub primul legământ.

1 Petru 3:18
Căci şi Cristos a suferit o dată pentru totdeauna pentru păcate – El, Cel Drept, pentru cei nedrepţi – ca să vă aducă la Dumnezeu. El a fost dat la moarte în trup, dar a fost făcut viu prin Duhul,

1 Ioan 5:18-20
18 Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu trăieşte în păcat, ci pe cel născut din Dumnezeu Acesta îl apără2, iar cel rău nu se atinge de el.19 Ştim că suntem din Dumnezeu şi că lumea întreagă zace în cel rău. 20 Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere ca să-L cunoaştem pe Cel Adevărat. Şi noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul Său, Isus Cristos. El este adevăratul Dumnezeu şi viaţa veşnică.

Apocalipsa 5:9
… şi cântau un cântec nou: „Tu eşti vrednic să iei sulul şi să-i rupi sigiliile, pentru că ai fost înjunghiat şi prin sângele Tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminţie, limbă, popor şi neam…

Ce a realizat Isus pentru noi:

 • Ne-a eliberat de Satan, moarte şi robia de păcat
 • A abolit păcatul şi înţepătura sa
 • A adus vindecare de la efectele păcatului în viaţa noastră
 • A adus la final viaţa în păcat
 • A potolit mânia lui Dumnezeu pentru păcatul nostru
 • A adus iertarea păcatelor noastre şi împăcare cu Dumnezeu
 • A adus pace între noi şi Dumnezeu
 • A făcut posibil ca noi să-L primim pe Duhul Sfânt
 • Ne-a făcut drepţi în ochii Tatălui, sfinţi, fără vină şi eliberaţi de orice acuzaţie
 • A făcut în aşa fel încât nu ne mai aflăm sub lege, ci sub har
 • A instituit un nou legământ între noi şi Dumnezeu
 • Ne-a adus într-o relaţie de intimitate cu Dumnezeu
 • Ne-a făcut parte din familia lui Dumnezeu primind drepturi depline în calitate de fii
 • Ne-a deschis uşa pentru a petrece toată veşnicia cu Dumnezeu, primind moştenirea veşnică promisă, moştenire care nu va pieri niciodată, nu va fi pângărită şi nici nu va ofili vreodată
 • A oferit protecţie de răul făcut de diavol
 • Ne-a curăţat conştiinţa aşa încât să-L putem sluji pe Dumnezeul Cel viu
 • A cumpărat oameni din fiecare neam, seminţie, limbă şi popor
Cum primim toate aceste lucruri extraordinare? Citiţi articolul Cum primim ceea ce a făcut Isus pentru noi?

 

Cu permisiunea autorului de a traduce şi posta acest articol pe "despreisus".

Cuvinte cheie: Isus,cruce,invierea

Nu sunt comentarii

Nu există comentarii încă.

Adaugă un comentariu

Comentarii

Tu trebuie sa fii logat pentru a comenta.

Other articles
Centralitatea Evangheliei
Evanghelia nu reprezintă doar minimul de cerințe doctrinare necesar pentru a intra în Împărăție, ci modalitatea prin care înregistrăm orice progres în Împărăție. Read more »
Data articolului: 6/28/2013 1:40:28 PM |
Pericolul încercării de a-I fi plăcut lui Dumnezeu
Sandra s-a luptat toată viaţa cu dorinţa de a-i mulţumi pe oameni. Ea spune că nu-şi aminteşte vreo vreme în care să nu să se fi întrebat ce cred ceilalţi despre ea. Read more »
Data articolului: 2/10/2012 12:41:47 PM |
Cel mai transformator cuvânt
Evanghelia pe care ţi-o predici va avea un efect enorm asupra a ceea ce îţi doreşti, a ceea ce gândeşti, spui şi faci... Read more »
Data articolului: 1/22/2012 11:44:32 PM |
Puterea transformatoare a Evangheliei
Pentru că Îl iubim pe Domnul, cu toţii vrem să devenim bărbaţi şi femei care Îi reflectă viaţa cu tot mai multă desăvârşire. Pentru noi, întrebarea nu este: „Ar trebui oare să căutăm să creştem în evlavie?” ci mai degrabă: „Cum creştem în evlavie?” Read more »
Data articolului: 1/13/2012 1:01:32 PM |
Cum să nu devii creştin
Ce înseamnă să fii creştin? Cum devii unul? Mă bucur că ai întrebat. Mai întâi, să analizăm trei moduri în care nu poţi deveni copil al lui Dumnezeu. Chiar aşa. Cum să nu devii creştin. Read more »
Data articolului: 8/1/2011 8:36:18 AM |
Copyright © William Anderson | All Rights Reserved