Sigla DespreIsus.ro

Cum primim ceea ce a făcut Isus?

Data articolului: 10/4/2009 11:38:18 PM

În acest articol vom vedea cum putem primi noi înşine ceea ce a făcut Isus pentru noi, aşa încât relaţia noastră cu Dumnezeu să fie restaurată şi să primim viaţa veşnică

de William Anderson

Pentru a înţelege mai bine de ce avem nevoie de Isus şi ce a făcut Isus pentru noi, citiţi articolele De ce avem nevoie de Isus? şi Ce a făcut Isus pentru noi? 

PocăinţăÎn acest articol vom vedea cum putem primi noi înşine ceea ce a făcut Isus pentru noi, aşa în cât relaţia noastră cuDumnezeu să fie restaurată şi să primim viaţa veşnică. Răspunsul este cât se poate de simplu: modul în care primim ceea ce a făcut Isus pentru noi este prin Isus, pe calea pocăinţei şi credinţei. Deşi este destul de simplu de răspuns, înţelegerea răspunsului necesită puţin efort, aşa că haide să pornim în călătoria către înţelegere. 

Cum primim restaurarea şi viaţa veşnică?

Prin Isus şi doar prin Isus! Din nou, pentru a afla de ce Isus este singura cale, citeşte articolul De ce avem nevoie de Isus? Dar, pentru moment, iată câteva versete care demonstrează veridicitatea acestei afirmaţii:

Ioan 11:25
Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare.”

Ioan 14:6
Isus i-a răspuns: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.5 Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” 

1 Ioan 5:11-12
11 Şi mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.12 Cel care-L are pe Fiul are viaţa; cel care nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa. 

Cum primim pentru noi înşine ceea ce a făcut Isus?

Din nou, răspunsul este: prin pocăinţă şi credinţă. Iată cum Isus şi apostolul Pavel confirmă acest lucru:

Marcu 1:14-15
14 După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui15 Dumnezeu.15 El zicea: „S-a împlinit vremea! Împărăţia lui Dumnezeu16 este aproape! Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie!“

Faptele Apostolilor 20:20-21
20 N-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos, predicându-vă şi învăţându-vă în public şi prin case, 21 şi mărturisind atât iudeilor, cât şi grecilor despre pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus. 

Mântuirea nu se primeşte prin fapte, ci prin har. Este un dar de la Dumnezeu care poate fi primit doar prin credinţă şi nu prin fapte sau acte religioase. Mântuirea este doar pentru cei care cred că Dumnezeu există şi că El îi răsplăteşte pe cei ce Îl caută.

Pentru a primi viaţa veşnică trebuie să crezi în inima ta vestea bună că Isus a murit pentru păcatele noastre şi trebuie să te pocăieşti şi să te încrezi în Isus şi în ceea ce a făcut El pe cruce pentru păcatul tău. Când faci asta, viaţa Lui perfectă, fără păcat şi moartea Lui sacrificatoare îţi sunt atribuite şi ţi se dă Duhul Sfânt, ceea ce te face viu din punct de vedere spiritual şi copil al lui Dumnezeu.

Pocăinţa şi credinţa deschid poarta ca tu să fii restaurat în relaţia cu Dumnezeu şi să primeşti toate beneficiile care vin odată cu aceasta. Altfel spus, aceasta este mântuirea.

Ce sunt pocăinţa şi credinţa?

Aceasta este o întrebare foarte bună! Nu doar că este o întrebare bună, dar este una dintre cele mai importante întrebări pe care le putem pune, deoarece la mijloc este destinul nostru. Să începem cu pocăinţa.

Versete biblice despre pocăinţă

Iată câteva versete care arată cât de importantă este pocăinţa pentru mântuire:

Matei 9:13
Duceţi-vă să învăţaţi ce înseamnă: „Milă doresc, nu jertfă!“ Căci Eu n-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi. 

Luca 13:3
Vă spun că nu! Dar dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri într-un fel asemănător! 

Ioan 12:40 (citând din Isaia 6:10)
„Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca nu cumva să vadă cu ochii, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Mine şi să-i vindec!“ 

Faptele Apostolilor 3:19
Pocăiţi-vă deci şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, 

Faptele Apostolilor 17:30
Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de neştiinţă, şi acum le porunceşte tuturor oamenilor, de pretutindeni, să se pocăiască,

Faptele Apostolilor 26:20
ci le-am proclamat mai întâi celor din Damasc, apoi celor din Ierusalim şi din întreaga regiune a Iudeii, iar apoi neamurilor că trebuie să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu făcând fapte vrednice de pocăinţă. 

2 Petru 3:9
Domnul nu este încet în a-Şi împlini promisiunea, aşa cum înţeleg unii încetineala, ci are răbdare cu voi şi nu doreşte să piară vreunul, ci toţi să ajungă la pocăinţă. 

Ce este pocăinţa?

Termenul din limba greacă pentru pocoinţă este metanoia, care înseamnă a-ţi schimba părerea. Dar pocăinţa biblică merge mai departe de simpla schimbare a părerii. Este o shimbare a părerii care conduce la o schimbare a inimii, care conduce la o schimbare  a acţiunilor. Această schimbare implică atât întoarcerea de la păcat cât şi întoarcerea spre Dumnezeu.

Pocăinţa este un proces care începe atunci când Duhul Sfânt convinge de păcat şi se încheie cu restaurarea individului în relaţia cu Dumnezeu. Iată paşii acestui proces:

1.      Convingerea de păcat

2.      Mărturisirea păcatului

3.      Întoarcerea de la păcat

4.      Restituirea prin Isus

5.      Restaurarea

Convingerea de păcat este punctul de plecare

Când Duhul Sfânt ne deschide ochii pentru a vedea păcatul aşa cum este în realitate, acest lucru aduce întristare, o întristare divină, o întristare pentru păcatul împotriva lui Dumnezeu. Dar, atenţie! Există un tip de întristare care produce falsă pocăinţă care nu duce la mântuire, ci la moarte.

2 Corinteni 7:10
Căci întristarea după voia lui Dumnezeu lucrează pocăinţa care duce la mântuire şi în ea nu este regret, dar întristarea lumii produce moarte. 

Ce fel de întristare duce la moarte? Întristarea lumii este cea care regretă că suportă consecinţele faptelor sau regretă că pedeapsa primită sau regretă că a fost prinsă făcând ceva rău.

Vedem exemple ale întristării lumii şi ale falsei pocăinţe în Osea 6:1- 4 şi 7:13 -14.

Să începem cu Osea 6:1-3:

1 „Haideţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rana. 2 Ne va reînvia în două zile; a treia zi ne va ridica şi vom trăi înaintea Lui. 3 Să-L cunoaştem, să căutăm să-L cunoaştem pe Domnul! Aşa cum este sigur că vine răsăritul, aşa va fi de sigură şi venirea Lui; El va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia târzie care udă pământul.“

Citind acest pasaj, ai zice că oamenii s-au pocăit cu adevărat. Dar te-ai înşela! Dumnezeu le vede inimile. Priviţi la versetul 4:

4 „Ce să fac cu tine, Efraime? Ce să fac cu tine, Iudo? Dragostea voastră este ca ceaţa de dimineaţă, ca roua care dispare devreme.

Dumnezeu ştie că dragostea lor nu este reală, că este doar vorbe. Tot ce au ei este întristare lumească datorită pedepsei pe care au experimentat-o. Un alt exemplu este în Osea 7:13-1:

13 Vai de ei, căci s-au depărtat de Mine! Distrugerea este peste ei, căci s-au răzvrătit împotriva Mea! Aş vrea să-i răscumpăr, dar ei spun numai minciuni despre Mine. 14 Nu strigă la Mine din inimă după ajutor, ci se văicăresc în paturile lor. Se însoţesc pentru strângerea grâului şi a mustului, dar Mie Îmi întorc spatele.

Vezi, Dumnezeu vrea să îi restaureze, dar pe ei nu-i interesează de El. Plâng şi jelesc, dar inimile lor nu sunt sincere. Le-ar plăcea să aibă binecuvântările lui Dumnezeu, dar în condiţiile lor. Din moment ce nu le dă ceea ce vor, ei se întorc de la El şi se îndreaptă către dumnezeii străini.

Înţelegi cum arată falsa pocăinţă? Ai grijă să îţi verifici propria inimă! Mulţi vin la Dumnezeu căutând un permis de „ieşire din iad”, dar în realitate nu sunt interesaţi de El. Ei vor binecuvântările lui Dumnezeu, dar atât! Vor să continue să fie proprii lor dumnezei sau să se închine unor dumnezei străini. Fii sigur că pentru astfel de oameni nu există mântuire, ci doar judecată şi iad.

Biblia ne oferă şi un exemplu bun de pocăinţă adevărată. Să privim la Psalmul 51. David l-a scris după ce a fost confuntat de către profetul Natan în legătură cu adulterul comis cu Batşeba şi cu faptul că a pus ca soţul acesteia să fie omorât pentru a acoperi sarcina ei.

Versetele 1-2 – Rugăciune pentru curăţire
1 Ai milă de mine, Dumnezeule, după îndurarea Ta! În mila Ta cea mare, şterge nelegiuirile mele! 2 Spală-mă de vina mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu! 

Versetele 3-6 – Mărturisirea păcatelor
3 Căci îmi cunosc nelegiuirile şi păcatul meu stă neîncetat înaintea mea. 4 Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit şi am făcut ceea ce este rău înaintea Ta, aşa că Tu eşti găsit drept când vorbeşti şi eşti fără pată când judeci. 5 Iată că sunt născut în nelegiuire, în păcat m-a zămislit mama mea. 6 Tu doreşti ca adevărul să fie în adâncurile fiinţei; fă-mi deci cunoscută înţelepciunea înăuntrul meu. 

Versetele 7-12 – Rugăciune pentru înnoire şi restaurare
7 Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat, spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada. 8 Fă-mă să aud veselie şi bucurie, iar oasele pe care Tu le-ai zdrobit se vor veseli. 9 Ascunde-Ţi faţa de păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! 10 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, şi pune un duh nou şi statornic înăuntrul meu! 11 Nu mă izgoni din prezenţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt! 12 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale; sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! 

Versetele 13-17 – Răspuns prin închinare
13 Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine. 14 Dumnezeule, izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat, Dumnezeul mântuirii mele, şi limba mea va cânta dreptatea Ta! 15 Stăpâne, deschide-mi buzele, iar gura mea va vesti lauda Ta! 16 Dacă Ţi-ar fi plăcut jertfele, Ţi-aş fi adus, dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot. 17 Jertfa plăcută lui Dumnezeu este un duh zdrobit; Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă frântă şi mâhnită. 

Versetele 18-19 – Rugăciune pentru alţii
18 În bunăvoinţa Ta, fă bine Sionului şi construieşte zidurile Ierusalimului! 19 Atunci te vei bucura de jertfe potrivite, arderi de tot întregi; atunci se vor aduce viţei pe altarul Tău. 

Ce învăţăm de la David

Când o persoană este cu adevărat convinsă de păcat, îl mărturiseşte lui Dumnezeu. Nu vine cu scuze pentru el, nici nu încearcă să îl justifice; îşi asumă responsabilitatea pentru el şi spune tot adevărul. Nu doar îşi mărturiseşte păcatul, dar şi recunoaşte că păcatul ei este mai presus de toate împotriva lui Dumnezeu şi nu doar împotriva celor cărora le-a greşit.

Când o persoană îşi vede păcatul prin prisma lui Dumnezeu, îşi dă seama că nu poate rezolva problema pe care o are cu Dumnezeu, aşa încât se întoarce la Dumnezeu în căutare de ajutor pentru a fi restaurată. Din fericire Îl avem pe Isus, aşa încât atunci când ne întoarcem în inimile noastre de la păcat la Dumnezeu şi ne punem credinţa în Isus şi în tot ce a făcut El, suntem restauraţi în relaţia cu Dumnezeu pentru că Isus S-a îngrijit de problema noastră cu păcatul.

Cel cu adevărat pocăit

  1. Îşi dă seama în inima lui că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi merită să fie pedepsit.
  2. Este de acord cu Dumnezeu că merită judecata, iadul şi mânia lui lui Dumnezeu datorită păcatului lui.
  3. Înţelege că păcatul nu poate exista în prezenţa lui Dumnezeu, deoarece sfinţenia Lui nu permite acest lucru.
  4. Ştie că nu poate face nimic pentru a se împăca nu Dumnezeu.
  5. Primeşte mesajul evangheliei cu bucurie şi se întoarce în inima lui de la păcat la Dumnezeu, punându-şi credinţa în Isus şi în tot ce a făcut El pentru acel individ.
  6. Trăieşte o viaţă vrednică de pocăinţă.

Acum că am privit la pocăinţă, să continuăm cu credinţa.

Versete biblice despre credinţă

Ioan 1:12-13
12 Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu,13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Romani 3:21-26
21 Dar acum, independent de Lege, a fost arătată o dreptate oferită de Dumnezeu, despre care depun mărturie Legea şi Profeţii,22 şi anume dreptatea oferită de Dumnezeu prin credinţa în Isus Cristos, pentru toţi cei ce cred. Nu este nici o deosebire. 23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 24 Ei sunt îndreptăţiţi fără plată, prin harul Lui, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus, 25 pe Care Dumnezeu L-a rânduit să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca dovadă a dreptăţii Sale, căci trecuse cu vederea păcatele săvârşite în trecut, 26 în vremea îngăduinţei lui Dumnezeu, pentru ca, în vremea de acum, să-Şi dovedească dreptatea, în aşa fel încât El să fie drept şi să-l îndreptăţească totodată pe cel ce are credinţă în Isus. 

Efeseni 2:8-9
8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu;9 nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 

Filipeni 3:9
şi pentru a fi găsit în El, nu având o dreptate a mea, care vine din Lege, ci una care vine prin credinţa în Cristos: dreptatea care vine de la Dumnezeu prin credinţă. 

Evrei 11:1
Credinţa este o încredere în lucrurile nădăjduite, o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. 

Evrei 11:6
Şi fără credinţă este imposibil să-I fim plăcuţi...

 Ce este credinţa?

Cuvântul din greacă pentru credinţă este pistis, însemnând convingere, credinţă, bizuire, cinste şi încredere neclintită.

Înainte de a defini credinţa biblică sau credinţa mântuitoare (credinţa care duce la mântuire), să vedem un exemplu de credinţă, aşa încât să înţelegem ce înseamnă ea.

Imaginează-ţi că priveşti peste marginea unei stânci foarte înalte când, deodată, aceasta cedează sub picioarele tale. În timp ce cazi, ţipând speriat, vezi o creangă ieşind din stâncă. Ştii că această creangă te-ar putea salva, dar dacă nu o apuci, nu te va salva.

Dar dacă, în schimb, nu eşti sigur că vei fi salvat cu ajutorul crengii, dar crezi că există cel puţin o şansă că o va face, aşa că o apuci şi în cele din urmă te salvează? Ce te-a salvat? Doar cunoştinţa? Nu! După cum vedem în primul exemplu, dacă nu acţionezi pe baza cunoştinţei pe care o ai, nu te ajută cu nimic. Oare puterea credinţei tale te salvează? Nu! După cum observăm în al doilea exemplu, obiectul credinţei tale este cel care te salvează, nu doar credinţa ta.

Sper ca acest exemplu să te ajute să înţelegi credinţa puţin mai bine.

Deci, credinţa biblică sau mântuitoare înseamnă să crezi cu putere că Isus este Mesia, Cel Promis de Dumnezeu ca să aducă mântuire, să îţi pui încrederea în El şi în tot ce a făcut El pentru mântuirea ta, să Îl primeşti ca Domn peste viaţa ta şi să I te dedici complet.

Temelia credinţei

Care este temelia credinţei noastre în Isus? Caracterul şi natura lui Dumnezeu şi adevărul evangheliei aşa cum sunt înfăţişate în Cuvântul lui Dumnezeu. După cuvintele lui John Stott: este „o încredere raţională, o încredere care se bazează cu raţiune şi siguranţă pe caracterul demn de încredere al lui Dumnezeu.”

O mare parte din ceea ce este considerat astăzi drept credinţă reprezintă doar dorinţe visătoare. Nu se bazează pe adevăr, ci pe ceea ce oamenii vor să fie adevărat. Asta credeam eu că înseamnă să crezi în Isus, dorinţe visătoare. Dar apoi am ajuns să îmi dau seama, citind Biblia, că de-a lungul a sute de ani, Dumnezeu pregătise lumea prin promisiunile şi profeţiile Lui scrise în Vehiul Testament, pentru ceea ce s-a desfăşurat în istoria omenirii la venirea lui Isus. Iar lumea nu a mai fost la fel de atunci!

Acum că am privit în detaliu la ce înseamnă pocăinţa şi credinţa, să încheiem cu nişte versete cheie care ne arată ce înseamnă evanghelia:

Versete cheie

Psalmii 32:1-2
1 Al lui David. Un maschil.Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată, de cel al cărui păcat este acoperit! 2 Ferice de omul căruia Domnul nu-i ţine în seamă vina şi în duhul căruia nu există înşelăciune! 

Marcu 1:14-15
14 După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui Dumnezeu.15 El zicea: „S-a împlinit vremea! Împărăţia lui Dumnezeu este aproape! Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie!“ 

Ioan 3:16
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 

Ioan 14:6
Isus i-a răspuns: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.5 Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. “ 

Romani 1:16-17
16 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede – întâi a iudeului, apoi a grecului –,17 deoarece în ea este descoperită o dreptate oferită de Dumnezeu, carevine din credinţă şi care duce la credinţă, aşa cum este scris: „Cel drept va trăi prin credinţă.“ 

Romani 3:21-26
21 Dar acum, independent de Lege, a fost arătată o dreptate oferită de Dumnezeu, despre care depun mărturie Legea şi Profeţii,22 şi anume dreptatea oferită de Dumnezeu prin credinţa în Isus Cristos, pentru toţi cei ce cred. Nu este nici o deosebire. 23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 24 Ei sunt îndreptăţiţi fără plată, prin harul Lui, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus, 25 pe Care Dumnezeu L-a rânduit să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca dovadă a dreptăţii Sale, căci trecuse cu vederea păcatele săvârşite în trecut, 26 în vremea îngăduinţei lui Dumnezeu, pentru ca, în vremea de acum, să-Şi dovedească dreptatea, în aşa fel încât El să fie drept şi să-l îndreptăţească totodată pe cel ce are credinţă în Isus. 

Romani 6:23
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.

1 Corinteni 15:1-4
1 Fraţilor, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas 2 şi prin care sunteţi mântuiţi dacă rămâneţi fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit; altfel aţi crezut degeaba. 3 Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanţă este ceea ce eu, la rândul meu, am primit: anume că Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, 4 că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi, potrivit cu Scripturile, 

2 Corinteni 5:21
El, pentru noi, L-a făcut păcat3 pe Cel Ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca, în El, să devenim dreptatea lui Dumnezeu.

Coloseni 1:19-23
19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea Sa să locuiască în El. 20 Prin El, Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu Sine, fie cele de pe pământ, fie cele din cer, făcând pace prin sângele crucii Lui. 21 Odată, voi eraţi străini şi duşmani în gândurile voastre, aşa cum arătau faptele voastre rele, 22 însă acum El v-a împăcat în trupul de carne al lui Cristos, prin moarte, pentru a vă înfăţişa sfinţi, curaţi şi fără păcat înaintea Lui, 23 dacă rămâneţi cu adevărat bine întemeiaţi şi fermi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost vestită tuturor oamenilor de pe pământ şi al cărei slujitor am devenit eu, Pavel. 

Alte întrebări

Acum ştii cum poţi să primeşti mântuirea, să fii restaurat în relaţia cu Dumnezeu şi să ai viaţa veşnică – prin Isus, pe calea pocăinţei şi a credinţei. Şi acum ştii ce înseamnă adevărata pocăinţă şi credinţă.

Dar mai rămân câteva întrebări la care trebuie să răspunzi tu însuţi. Ce vei face cu aceste cunoştinţe? Eşti gata să te pocăieşti şi să îţi pui încrederea în Isus? Dacă nu, ce te opreşte?

Încă mai ai îndoieli? Dacă da, iată o întrebare la care trebuie să răspunzi sincer: „Dacă Dumnezeu este real şi Biblia adevărată, Îl vrei pe Dumnezeu în viaţa ta?” Dacă spui: „Poate mai târziu”, răspunsul tău este, de fapt „Nu!” – nu Îl vrei pe Dumnezeu în viaţa ta deoarece crezi că viaţa este mai bună fără Dumnezeu. De fapt, adevărul este că îţi place păcatul tău şi îţi place să fii propriul tău dumnezeu şi nu vrei să te schimbi.

Dacă îndoielile tale sunt sincere, să ştii un lucru: Biblia spune că dacă Îl cauţi sincer pe Dumnezeu cu toată inima ta, ai să-L găseşti! Te încurajez să te rogi: „Dumnezeu, dacă exişti, dezvăluie-Te mie şi îndreaptă-mi inima către Tine.” Apoi mergi şi caută nişte creştini adevăraţi cărora să li te alături, aşa încât să Îl studiezi pe Isus. De asemenea, ar fi bine să îţi cumperi o traducere modernă a Bibliei şi să o citeşti. Începe cu Evanghelia după Ioan din Noul Testament.

Dacă te simţi convins de păcat, de răzvrătirea ta împotriva lui Dumnezeu, te încurajez să i le mărturiseşti şi să Îi spui că îţi pare rău. Apoi întoarce-te în inima ta de la păcat la Dumnezeu şi pune-ţi credinţa în Isus şi în ceea ce a făcut El la cruce pentru păcatul tău. Îngenunchează şi recunoaşte în faţa lui Isus că El este Regele regilor, Domnul domnilor şi că de acum încolo, I te vei supune şi nu vei mai trăi pentru tine, ci pentru El. Apoi cere-I lui Isus să te conducă spre o biserică în care să te implici şi cumpără-ţi o Biblie pe care să o citeşti. Caută nişte creştini maturi, evlavioşi, de la care poţi învăţa şi implică-te într-o relaţie cu ei. Apoi pregăteşte-te pentru cea mai mare aventură posibilă – viaţa cu Isus!

Dacă te pocăieşti şi îţi pui credinţa în Isus şi ai dori rugăciune, mergi la pagina de contact şi spune-ne cum ne putem ruga pentru tine. Studiază şi restul materialelor şi a videoclipurilor de pe site-ul nostru, ca să te ajute să îţi începi noua viaţă alături de Isus. Te sfătuim să începi cu seria „Înţelegerea evangheliei”, pentru a-ţi crea o bază solidă şi pentru un început bun.

A lui Dumnezeu să fie slava, Amin.

 

Cu permisiunea autorului de a traduce şi posta acest articol pe "despreisus".

 

Cuvinte cheie: restaurarea, viata vesnica, pocainta, credinta, mantuirea, pacat,

Nu sunt comentarii

Nu există comentarii încă.

Adaugă un comentariu

Comentarii

Tu trebuie sa fii logat pentru a comenta.

Other articles
Centralitatea Evangheliei
Evanghelia nu reprezintă doar minimul de cerințe doctrinare necesar pentru a intra în Împărăție, ci modalitatea prin care înregistrăm orice progres în Împărăție. Read more »
Data articolului: 6/28/2013 1:40:28 PM |
Pericolul încercării de a-I fi plăcut lui Dumnezeu
Sandra s-a luptat toată viaţa cu dorinţa de a-i mulţumi pe oameni. Ea spune că nu-şi aminteşte vreo vreme în care să nu să se fi întrebat ce cred ceilalţi despre ea. Read more »
Data articolului: 2/10/2012 12:41:47 PM |
Cel mai transformator cuvânt
Evanghelia pe care ţi-o predici va avea un efect enorm asupra a ceea ce îţi doreşti, a ceea ce gândeşti, spui şi faci... Read more »
Data articolului: 1/22/2012 11:44:32 PM |
Puterea transformatoare a Evangheliei
Pentru că Îl iubim pe Domnul, cu toţii vrem să devenim bărbaţi şi femei care Îi reflectă viaţa cu tot mai multă desăvârşire. Pentru noi, întrebarea nu este: „Ar trebui oare să căutăm să creştem în evlavie?” ci mai degrabă: „Cum creştem în evlavie?” Read more »
Data articolului: 1/13/2012 1:01:32 PM |
Cum să nu devii creştin
Ce înseamnă să fii creştin? Cum devii unul? Mă bucur că ai întrebat. Mai întâi, să analizăm trei moduri în care nu poţi deveni copil al lui Dumnezeu. Chiar aşa. Cum să nu devii creştin. Read more »
Data articolului: 8/1/2011 8:36:18 AM |
Copyright © William Anderson | All Rights Reserved